Художник В. ГОЛОВАНОВ

 

 

 

Жак Реми

 

ЕСЛИ ПАРНИ ВСЕГО МИРА...

 

(На украинском языке)

 

 

 

Редактор В. І. Митрофанов

 

Художній редактор Р. Ф. Ліпатов

 

Технічний редактор Н. А. Тимчишина

 

Коректор О. Я. Лазебна

 

 

 

Здано на виробництво 8/IV-1960 р. Підписано до Друку 9/V-1960 р/ Формат 84X1081/32. Друк. арк. 5. Умовн. друк. арк. 8,2. Обл.-вид. арк. 8,96. Тираж 19.000. Зам. № 269.

 

Ціна 4 крб. 20 коп.

 

 

 

Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь»

 

Київ, Пушкінська, 28.

 

 

 

Львівська книжкова друкарня Головполіграфвидаву Міністерства культури УРСР,

 

Львів, Пекарська, 11.